Kokybės vidaus auditas organizacijoje

Kokybės vidaus audito metu vertinama atitiktis organizacijos pasirinktiems vadybos standartams, organizacijos veiklos ir valdymo efektyvumas, procesuose sukuriama vertė, identifikuojamos tobulintinos sritys.
Atitikties įvertinimas reiškia patikrinimą, ar gaminiai, medžiagos, paslaugos, sistemos, procesai ar žmonės atitinka tam tikro standarto ar specifikacijos reikalavimus. Šiandien daugelį gaminių prieš pateikiant į rinką būtina patikrinti, ar jie atitinka specifikacijas ir saugumo ar kokius kitus reikalavimus. ISO atitikties įvertinimo rekomendacijos ir standartai atspindi tarptautinį gerosios praktikos konsensusą. Šių standartų taikymu prisidedama prie atitikties įvertinimo nuoseklumo visame pasaulyje ir prekybos palengvinimo.

 • Objektyvių duomenų pateikimas ir informacija vadovybei apie vadybos sistemą ir organizacijos veiklą;
 • Informacija klientams;
 • Organizacijos veiklos problemų identifikavimas;
 • Nustatytos tobulinimo galimybės;
 • Įvertintas koregavimo ir prevencijos veiksmų efektyvumas;
 • Vidaus audito rezultatai naudojami Vadybos sistemos ir veiklos rezultatyvumui gerinti;
 • Darbuotojų įsitraukimas ir aktyvus dalyvavimas vadybos sistemos tobulinime.
 • Vidaus auditas būtinas prieš atliekant Vadybos sistemos sertifikacinį ir priežiūros auditus.


• Vadovybės prioritetais;
• Komerciniais ketinimais;
• Vadybos sistemos reikalavimais;
• Įstatymų, reglamentų ir sutarčių reikalavimais;
• Tiekėjo įvertinimo poreikiu;
• Kliento reikalavimais;
• Kitų suinteresuotų šalių poreikiais;
• Organizacijos rizika.

 • Audito apimties ir tikslų nustatymas. Audito apimtis, tikslai ir laukiami rezultatai bei organizacijos veiklos vertinimo kriterijai (vadybos standartai ir metodai) derinami individualiai su klientu, atsižvelgiant į organizacijos poreikius.
 • Audito atlikimas. Auditorius stebi organizacijos veiklą, bendrauja su darbuotojais, analizuoja procesus.
 • Detali veiklos procesų analizė ir audito išvadų parengimas. Analizuojami audito metu padaryti  įrašai, atliekami atskirų proceso žingsnių trukmės skaičiavimai, identifikuojami veiklos efektyvumą ribojantys „butelio kakliukai“, nustatomos procesų tobulinimo galimybės.
 • Audito išvadų pristatymas vadovybei ir kitiems atsakingiems darbuotojams. Audito išvados vadovybei ir kitiems atsakingiems darbuotojams pristatomos individualiai arba darbinių sesijų metu (klientas pasirenka jam priimtiniausią audito išvadų pristatymo formą). Audito išvados grindžiamos audito įrodymais. 
 • Tobulinimo veiksmų plano parengimas. Klientui pageidaujant, auditorius, remdamasis audito rezultatais ir bendradarbiaudamas su kliento organizacijos atstovais, parengia veiksmų planą, skirtą įgyvendinti audito metu nustatytas veiklos kokybės gerinimo ir efektyvumo didinimo galimybes.

• Paraiška: kreipimąsis atlikti vidaus auditą Jūsų organizacijoje;
• Pasiūlymas: pateikiamos vidaus audito atlikimo kainos;
• Sutarties sudarymas;
• Nustatomas ir suderinamas audito planas;
• I audito etapas: auditas atliekamas siekiant patikrinti kliento vadybos sistemos dokumentaciją;
• II audito etapas: įvertinti kliento vadybos sistemos dokumentaciją ir veiksmingumą;
• Pateikiamos audito ataskaitos.

KOKYBĖS VIDAUS AUDITAS