ISO 9001:2015 standarto diegimas

ISO VADYBOS SISTEMA = ĮRANKIS, PRIEMONĖ JŪSŲ ORGANIZACIJOS TIKSLAMS PASIEKTI

 • Procesų ir procedūrų tobulinimas;
 • Veiklos efektyvumo ir veiksmingumo pagerinimas;
 • Aiškių tikslų nustatymas, apibrėžta kokybės politika;
 • Aiškus vaidmenų, atskaitomybių ir atsakomybių pasiskirstymas;
 • Vadovybės reikalavimai;
 • Nuolatinis kokybės gerinimas;
 • Nuolatinis tobulinimasis.
 • Klientų reikalavimai;
 • Suinteresuotųjų šalių spaudimas;
 • Konkurencingumas rinkoje;
 • Įvaizdžio gerinimas.
 • Veiklos tobulinimas:efektyviai valdomi procesai įtakoja kokybiškų produktų / paslaugų sukūrimą, todėl tobulinami, pašalinami besidubliuojantys ar pridėtinės vertės nekuriantys procesai, formuojami tikslai, identifikuojamos tobulintinos sritys, išlaikomas aukštas vadybos lygis, sukuriama ir palaikoma kokybės kultūra visoje organizacijoje, mokomasi iš savo klaidų.
 • Konkurencinio pranašumo stiprinimas:suinteresuotų šalių, klientų, darbuotojų pasitikėjimo stiprinimas, teigiamo organizacijos įvaizdžio formavimas ir pagerėjimas.
 • Aiškus atsakomybių paskirstymas:optimizuota organizacinė struktūra bei įgaliojimai, apibrėžtas darbų ir pareigų pasidalijimas.
 • Pardavimų didinimas:rinkos dalies padidėjimas, eksporto galimybių plėtra, pardavimų išaugimas, pripažinimas tarptautinėse rinkose, klientų lojalumo ir pasitenkinimo stiprinimas.
 • Efektyvus kaštų valdymas:produktų / paslaugų monitoringas, išlaidų ir nuostolių sumažinimas, neatitiktinio produkto valdymas, produktyvumo didinimas, veiklos kontrolės užtikrinimas, klientų pasitenkinimas ir jų nusiskundimų sumažinimas.
 • Darbuotojų atsakomybės didinimas:darbuotojų įsitraukimo, motyvacijos, lojalumo, vidinės drausmės užtikrinimas, adaptacinio laikotarpio mažėjimas, darbo moralės, teigiamų nuostatų bei organizacinės  bei kokybės kultūros stiprinimas.
 • Dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose:galimybių stiprinimas, dalyvaujant ir laimint viešųjų pirkimų konkursus.

• Esamos įmonės situacijos analizė;
• Procesų identifikavimas, procesų efektyvumo rodiklių ir matavimų nustatymas;
• KVS dokumentų parengimas;
• KVS diegimas įmonėje;
• Vidaus audito atlikimas;
• Koreguojančių priemonių nustatymas ir įgyvendinimas;
• Sertifikavimo organizacijos pasirinkimas ir pasirengimas sertifikavimui;
• Pagalba KVS sertifikavimo metu.